دبیر علمی همایش فلسفه غرب و ترجمه: ترجمه بازاندیشی در سنت فلسفی ماست
16 آذر 1399

امیرحسین خداپرست

دکتر امیرحسین خداپرست، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دبیر علمی همایش فلسفه غرب و ترجمه، در مصاحبه با برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ بر اهمیت ترجمه متون فلسفی و تاثیر آن بر سنت فلسفی مقصد تاکید کرد. برنامه هفت اقلیم به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم محمدحسن لطفی، مترجم متون کلاسیک، به موضوع ترجمه‌ی متون فلسفی در ایران پرداخت.

دکتر خداپرست همچنین تأکید کرد که ترجمه متون فلسفی از بُعد دقت ترجمه باید در میانه‌ی ترجمه‌ی متون علمی، که نیازمند ترجمه‌ی لفظ به لفظ است، و ترجمه‌ی متون ادبی، که باید جنبه‌ی مفهومی آن مبنا باشد، قرار گیرد. 

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید. 

لازم به ذکر است که دکتر امیرحسین خداپرست دبیر علمی همایش «فلسفه غرب و ترجمه» هستند که در بهمن ماه 1399 در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد. 

همایش ترجمه و فلسفه