آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-10-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-03-12
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-10-30
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-10-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-03-12
تاریخ شروع کنفرانس
1399-11-27
تاریخ پایان کنفرانس
1399-11-28