محورهای اصلی همایش «فلسفه غرب و ترجمه»:

اهمیت، ضرورت و پیامدهای فرهنگی ترجمه‌ی متون فلسفی غرب

تاریخ ترجمه‌ی متون فلسفی جدید غرب

چالش‌های مفهومی در ترجمه‌ی متون فلسفی غرب

بررسی مقایسه‌ای تجربه‌ی ترجمه‌ی متون فلسفی غرب در ایران و دیگر کشورها

ترجمه‌ی متون غربی در حوزه‌های مختلف دانش فلسفی

ترجمه‌ی متون کلاسیک فلسفی غرب

ترجمه‌ی متون فلسفی از زبان‌های غیرانگلیسی

امکان و اهمیت ترجمه‌ی دوباره از متونِ فلسفیِ ترجمه‌شده

وضعیت آموزش ترجمه‌ی متون فلسفی

بررسی درس «متون تخصصی به زبان انگلیسی» در نظام آموزش فلسفه در ایران

تجربه‌های مترجمان از ترجمه‌ی متون فلسفی غرب

نقد ترجمه‌های موجود از آثار فلسفی غربی