کمیته علمی
محمدرضا بهشتی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mrbehesht [at] ut.ac.ir
بهمن پازوکی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
پست الکترونیکی: bpazouki [at] irip.ir
شهرام پازوکی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
پست الکترونیکی: shpazouki [at] hotmail.com
مالک حسینی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: malek.hosseini [at] yahoo.com
عبدالکریم رشیدیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a-rashidian [at] cc.sbu.ac.ir
غلامرضا زکیانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: zakiani [at] yahoo.com
حسین شقاقی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: shpost58 [at] gmail.com
حسین شیخ‌رضایی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
پست الکترونیکی: sheykhrezaee [at] gmail.com
پرویز ضیاءشهابی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: p-zia [at] srbiau.ac.ir
میثم محمدامینی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: amini.meisam.amini [at] gmail.com
حسین معصومی همدانی
عضو کمیته علمی
استاد فلسفه
پست الکترونیکی: masoumi [at] irip.ir
امیرحسین خداپرست
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
پست الکترونیکی: khodaparast.amir [at] gmail.com