کمیته علمی

محمدرضا بهشتی

محمدرضا بهشتی

عضو کمیته علمی
mrbeheshtut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
بهمن پازوکی

بهمن پازوکی

عضو کمیته علمی
bpazoukiirip.ir
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
شهرام پازوکی

شهرام پازوکی

عضو کمیته علمی
shpazoukihotmail.com
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
مالک حسینی

مالک حسینی

عضو کمیته علمی
malek.hosseiniyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالکریم رشیدیان

عبدالکریم رشیدیان

عضو کمیته علمی
a-rashidiancc.sbu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا زکیانی

غلامرضا زکیانی

عضو کمیته علمی
zakianiyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین شقاقی

حسین شقاقی

عضو کمیته علمی
shpost58gmail.com
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین شیخ‌رضایی

حسین شیخ‌رضایی

عضو کمیته علمی
sheykhrezaeegmail.com
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
پرویز ضیاءشهابی

پرویز ضیاءشهابی

عضو کمیته علمی
p-ziasrbiau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
میثم محمدامینی

میثم محمدامینی

عضو کمیته علمی
amini.meisam.aminigmail.com
عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
حسین معصومی همدانی

حسین معصومی همدانی

عضو کمیته علمی
masoumiirip.ir
استاد فلسفه
امیرحسین خداپرست

امیرحسین خداپرست

دبیر کمیته علمی
khodaparast.amirgmail.com
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران