اطلاعیه مهم- توصیه مهم برای ارائه کنندکان مقالات
28 مهر 1399

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات می‌رساند اولویت همایش با ارائه چکیده مقاله (از 250 تا 1000 کلمه) است. لذا ارائه مقالات کامل برای نویسندگان محترم همایش الزامی نیست. بدیهی است در صورت ارائه مقاله کامل، مقالات کامل پذیرفته شده در کتاب مقالات کامل همایش به طور جداگانه به چاپ خواهد رسید.